با رشد روز افزون جمعیت و فشار فزاینده بر منابع محدود آب و خاک ،امنیت غذایی به معضل جدی جوامع بشری مبدل شده است.در این میان استفاده بهینه از منابع و پتانسیلهای اقلیمی مناطق مختلف و بکار گیری سامانه های نوین ثبت و پردازش داده های هواشناسی در مدیریت کارآمد آب در کشاورزی راهکاری موفق و تجربه شده است. گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران(موسسه تحقیقات خشکسالی) که بنیانگزار و مجری دوره های تحصیلات تکمیلی رشته هواشناسی کشاورزی است، با رویکرد جامع نگر تلفیق داده های هواشناسی و ارتقای بهره وری آب در کشاورزی در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب بنام جهاد اقتصادی و سال تلاش در جهت بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی نامیده شده است، مصمم گردید نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب در کشاورزی را در نماد آموزش عالی ایران "دانشگاه تهران" برگزار نماید. امید می رود با استقبال همه صاحبنظران مسایل هواشناسی کشاورزی و مدیریت آب در مزرعه این کنفرانس بتواند افقهای روشن تری پیش روی سیاست گزاران و مجریان بخشهای علمی و اجرایی بگشاید

تاریخ شروع کنفرانس
1390-09-01 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1390-09-02 19:00

برگزار کنندگان

دانشگاه تهران: گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

دانشگاه تهران: گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

وزارت جهاد کشاورزی: معاونت آب و خاک و صنایع

وزارت جهاد کشاورزی: معاونت آب و خاک و صنایع

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه: مدیریت آب و خاک

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه: مدیریت آب و خاک

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: مدیریت آب و خاک

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان: مدیریت آب و خاک

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: مدیریت آب و خاک

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس: مدیریت آب و خاک

صندوق بیمه محصولات کشاورزی

صندوق بیمه محصولات کشاورزی

شرکت سیستانا-اسکادا

شرکت سیستانا-اسکادا

شرکت مهندسی سهند آذر

شرکت مهندسی سهند آذر

مهندسین مشاور سامان آبراه

مهندسین مشاور سامان آبراهمحل برگزاری : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-کرج